Telefongyár - Gyártörténet - Átvitel
Telefongyár
proba.htmlÁTVITELTECHNIKA ( 1960 - 1990 )

A Telefongyár tevékenysége felölelte a beszéd- és távírójelek rövid, közepes és nagy távolságú átvitelének úgyszólván minden eszközét, beleértve a kis- és nagycsatornaszámú vivőfrekvenciás rendszereket a különféle vezetéktípusokhoz, kábelhez és rádiórelévonalakhoz.

Ez az elvben és megoldásban összefüggő gyártmánycsalád megfelelt a nemzetközi (CCITT  és KGST) műszaki követelményeknek, egységei és áramkörei egymáshoz harmonikusan, komplex rendszerré illeszthetök voltak, nagy számban alkalmazva tipizált alkatrészeket és egységeket.
E gyártmányválaszték, felölelte a kiscsatarnaszámú légvezetékes és kábeles rurálhálózati típusoktól kezdve, a szimmetrikus és koaxiális kábeles nagycsatornaszámú gerinchálózati berendezéseket. A berendezések egységes konstrukciós rendszerben épültek fel, dugaszolható egység, betét, keresztszerkezet formában. A mechanikus alapterület 600x235 mm, a magasság rendszertől függően 250....2600 mm volt. Tömegük a 92 kg-tól 300 kg-ig terjedt.

Gyártmányaink villamos paraméterei mindenben teljesítették az idevonatkozó CCITT ajánlatokat. Berendezéseink rádiórelé vonalakhoz is csatlakoztathatók voltak. Rendelkeztek mindazokkal a kiegészítő berendezésekkel, amelyek a korszerű nagyállomásokhoz voltak szükségesek: rendezők, sorvéglezárók, kábelvégzők, segédberendezések, kábelfigyelő berendezések csatlakoztathatósága.

A rendszertechnikai irányzatok, pl. koaxiális kábeles technika, digitális átviteltechnika, adatátvitel, az akkor új technológiák, integrált áramkörök és a kor legkorszerűbb konstrukciós megjelenítési formák pl. szekrénybetét-rendszer, alkalmazása a gyár kutató-fejlesztő szakembereinek fontos feladata volt.

A berendezések 24/48/60 V telepről és 110/220 V ±10 % 50 Hz hálózatról üzemelhettek. Fogyasztásuk 75....300 W/keret volt. A gépek hibátlan működéséhez a következő klimatikus feltételeknek kellett teljesülnie: +5...45 °C hőmérséklet, max. 80% (25 °C-on) relatív légnedvesség.
A berendezésekben alkalmazott félvezetők, IC-k, egyéb alkatrészek nagy megbízhatósága biztosította a hosszú időn át tartó zavartalan üzemeltetést.

1963: az első átviteltechnikai berendezések bemérése
1963: az első átviteltechnikai berendezések bemérése a Telefongyárban

Átviteltechnikai berendezések és rendszerek

Hangfrekvenciás berendezések.
Légvezetékes vivőáramú távbeszélő berendezések.
Szimmetrikus, kábeles, vivőáramú távbeszélő berendezések.
Koaxális kábeles (normál és kisátmérőjű) vivőáramú távbeszélő berendezések. Különféle multiplex berendezések rádiórelé vonalakhoz.
Impulzus kódmodulált távbeszélő, valamint PCM-mel kompatibilis távíró- és adatátviteli berendezések.
Hangfrekvenciás távíróátviteli berendezések.
Technológiai hírközlő rendszerek.
Hangfrekvenciás rendszerek
- 2/4 huzalos erősítők, beállítható művonalakkal
- 2/4 huzalos végződő egységek egyezményes, vagy pontosan beállítható művonalakkal
- csengetést átemelő berendezések ( jelzőhangvevő és –adó ).


Univerzális 2/4-huzalos erősítő
Hangfrekvenciás sáv erősítésére szolgált. 2 vagy 4 huzalos üzemmódban volt alkalmazható. Fel volt szerelve beállítható Hoyt-rendszerű művonallal.2100/2280 Hz-es jelzőberendezés

Hangfrekvenciás áramkör 214 huzalos átmenetét, hangfrekvenciás jelzőimpulzusok átadását és vételét biztosítja. Mindkét fenti berendezés készülhet keretbe építve ( max. 32 kiép.) vagy hordozható kivitelben (max. 3 kiép.)

Az átviteltechnikában alkalmazott jelölések

a./ Típusjelölések
B - A magyar ipar által gyártott berendezések típusjelének első betűje (a cirillábécé B-je azonos a V betűvel; a Vengrijából származtatva ( венгрия ).
K - Kábeles (szimmetrikus) rendszer típusjelének második betűje.
M - Multiplex rendszer típusjelének második betűje.
O – Légvezetékes rendszer típusjelének második betűje.
R - Rövidtávú rendszer típusjeléhez függesztett betű.
D - Digitális pl. CM, CM stb. rendszer.
A típusbetű után kötőjellel írt szám a csatornaszámot jelenti (törésszám a bővíthető csatornaszám).
További kötőjellel írt szám a típus lényegesebben változtatott újabb kiadását vagy változatát jelöli.

( Példák:
BK-60/120 - kábeles 50- és 120-csatornás rendszer
B0-12-3 - légvezetékes 12-csatornás rendszer harmadik típusváltozata,
BM-300 - 300-csatornás multiplex rendszer
BD-32 - 32 csatornás PCM rendszer. )

b./ Állomásjelölések

V végállomás;
F - felügyeletes erősitöállomás;
N - nem felügyelt (vagy más szóhasználattal felügyeletlen} távtáplált erősítőállomás;
L - leágazó (vagy tranzitáló} állomás.

( Példák:
VBO-3 - 3-csatornás légvezetékes végállomás;
FBK-60 - 60-csatornás, kábeles felügyeletes erősítőállomás;
NBK-12 - felügyeletlen erősítő a BK-12 rendszerben,
LBK-300 (60) - 300-csatornás kiskoaxális rendszerben leágazó állomás 60 csatorna leágaztatásával. )

c./ Áramköri főrészek jelölése

A - adó;
C - csatorna, erősítő;
F - főcsoport;
G - csoport (group);
H - hangfrekveciás;
J - jelzésátvivö;
K - átkapcsoló tranzit;
L - vonal;
M - modern; mestercsoport;
O - oszcillátor;
P - pilot;
R - rendező; rendszer;
S - szekrény;
Sz - szolgálati;
T - távtápláló; távkiszolgáló; tranzit;
V - vivőellátó;
Z - végződés.

d./ Szekrények és keretek jelölése

A bennük levő fő funkcionális áramkör jeléből és a szekrény esetén S, keret esetén K jelből összeállított betűcsoport képezi a rövid megnevezést.

( Példák:
HZS - hangfrekvenciás végződő szekrény,
CMS - csatornamodem-szekrény,
GMS - csoportmodem-szekrény,
FMK - főcsoportmodem-keret.
RMS - rendszermodem-szekrény,
LES - vonalerősítő szekrény,
MOS - mesteroszcillátor szekrény,
GVS - csoport-vivőellátó szekrény,
F(M)VS - főcsoport- (mestercsoport) vivőellátó szekrény,
HRK - hangfrekvenciás rendezőkeret,
GRK - csoport rendezőkeret,
LZS - vonalvégződő (végelzáró) szekrény,
LTS - vonal-tranzit szűrő,
SzTS - szolgálati és távkiszolgáló szekrény. )

ÁTVITELTECHNIKAI BERENDEZÉSEK

BO-3
Háromcsatornás légvezetékes rendszer
Kéthuzalos légvezetéken üzemel, a 4...31 kHz-s sávban. A több rendszer egy nyomvonali
alkalmazása esetére az érthető áthallás csökkentése érdekében négy különböző vonali frekvenciakiosztás
lehetséges.
Az áthidalható távolság 65 dB/31 kHz-en kb. 300 km.
Vonali túlfeszültség védelemmel van felszerelve. 700x600x235 mm méretű, asztalra, állványra állítható
vagy falra szerelhető.
( 1980 )

BO-1219701980
12 csatornás légvezetékes rendszer
12 távbeszélő csatorna átvitele valósítható meg kéthuzalos légvezetéken a 36...143
kHz vonali sávban.Négy különböző vonali kiosztása lehetséges, az áthallás
csökkentésére. A 12 csatornás sáv alatt háromcsatornás rendszer működtethető.
35...74 dB/143 kHz-en, az időjárástól függően 200 km távolság hidalható át. Vonali
túlfeszültség védelemmel felszerelve. Automatikus pilotszabályozás. Felügyeletes középerősítő
alkalmazásával az összeköttetés max. hossza 10.000 km-re is kiterjeszthető.
812x600x235 mm méretű, asztalra, állványra állítható, falra szerelhető.
A rendszer berendezései:     LVK-12M végállomási törpekeret
                LFK-12M Felügyeletes középállomási törpekeret
                NBO-12-I; NBO-12-II Távtáplált középállomás.

BK-1219801970
12 csatornás kábeles rendszer
Szimmetrikus kábelen, különfrekvenciás üzemmódban működő rendszer. A kábel egy
érnégyesén két 12 csatornás összeköttetés létesíthető a 6...54/60...108 kHz
frekvenciasávban. U.n. kiserősítésű változatnál 45 dB/108 kHz-en kb. 14 km,
nagyerősítésű változatnál végállomásoknál 69 db/108 kHz-en 23-23 km az áthidalható
távolság. Automatikus pilotszabályozás, vonali túlfeszültség védelem. Felügyeletes és
távtáplált ( földbe ásott ) közbenső erősítőállomásokkal oldja meg a kívánt távolság
áthidalását. Távfelügyeleti rendszer biztosítja az esetleges hibás vonalszakasz
gyors behatárolását. Szolgálati célra a rendszerben hangfrekvenciás összeköttetés
létesíthető.
A rendszer berendezései:    KVK-12M2 Végállomási törpekeret
                KFK-12M2 Felügyeletes középállomási törpekeret
                KLK-12M2 Felügyeletes leágazó középállomási törpekeret
                NKT-12 Távtáplált középállomás ( tartály )

BM-24BM-24


24 csatornás multiplex rendszer mikrohullámú összeköttetésekhez
12...108 kHz-es frekvenciasávban négyhuzalosan 24 távbeszélő áramkör létesíthető
keskenysávú mikrohullámú összeköttetésen.
Automatikus csoportpilot-szabályozás, figyelő vonalpilot. Állomási és egy kábelszakaszhoz
elégséges vonalkiegyenlítőt tartalmaz. 600x812x235 mm méretű.
A rendszer berendezései:    MVK-24M Végállomási törpekeret
                                            MLK-24M Leágazó állomási törpekeret


BK-60BK-60


60 csatornás kábeles átviteli rendszer
Szimmetrikus kettős kábelen 60 vagy 2x60 telefoncsatorna átvitelére szolgál. Alapkábel
típusa 1,2 mm-es réz. Vonali frekvenciasáv 12...252 kHz. Erősítőlemez hossza 12-14 km.
Automatikus pilotszabályozás, TC szabályozás. Távfelügyeleti rendszer éés szolgálati
áramkör a hibás vonalszakasz gyors behatárolásához. A keret mérete: 2600x600x235 mm.
A tartályok mérete: átm. 600x1150 mm.
A rendszer berendezései:    HZK, KCMK Állomási (multiplex) berendezések
                KES-60 Vonali berendezések
                NBK-60-2 Vonali tartályok.

MOB-960-as betét


RMB-60/960-as betét30 csatornás PCM berendezés 30/32 típusú csatorna multiplex betétje

BK-300/N kábeles rendszer
A rendszer szimmetrikus kábel két érnégyesén különfrekvenciás (N+N) üzemmódban működik, 300 csatorna átvitelére alkalmas. Egyidejűleg képes üzemelni ugyanazon a kábelen 12+12 és 60 csatornás rendszerekkel is. Egy kábelen csak egy BK-300/N rendszer üzemeltethető. Az alapkábel típusa Ø 0,9 mm Cu DM/38,5 nF jellemzőjű kábel. A nagyfrekvenciás átvitel a két érnégyes egy-egy érpárján működik, míg a másik érpár a szolgálati összeköttetésre használható. A vonali frekcenciasáv 267-1602/1811-3204 kHz. (Automatikus pilotszabályozása van.) Felügyeletes és távtáplált (földbe ásott) erősítők biztosítják a kívánt távolság áthidalását. Távtáplálás a vivőfrekvenciás áramkör fantomján történik a felügyeletes állomásról (19 db) sorosan egyenárammal. Erősítési szakasz 1830 m (pupinmező). Távtáplált vonalszakasz 70 km. Homogén vonalszakasz 140 km. Távfelügyeleti rendszer teszi lehetővé a hibás vonalszakasz gyors behatárolását.

A rendszer berendezései:
HZK, CMK - állomási (multiplex) berendezések
KEK-300/N - vonali berendezések
NBK-300/N - vonali tartályok

Kerényi József (ÁFO Tápegység csoport) egykori kollegánk jóvoltából tudjuk bemutatni az alábbi átviteltechnikai egységeket is.

30 csatornás távíróberendezés frekvenciamérő egysége

75 mA-es 750 V-os távtápláló tápegység (1977)

Hordozható, 100 mA-es 1000 V-os távtápláló tápegység (1980)CCITT: Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique = Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Bizottság. Nemzetközi telekommunikációs szabványok felállításáért felelős ENSZ szervezet.


 Rurál hálózat: Ritkán lakott falusi körzetek távközlésére használható megoldás.